Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Ezen ÁSZF-ben a Nexus Office & Conference, (Kulcsár Erika, mint egyéni vállalkozó, későbbiekben Szervezőiroda) tájékoztatja Megrendelőit a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

Megrendelésekor "az Általános Szerződési Feltételeket és a rendezvény honlapján közzétett feltételeket elfogadom" bejelölésével fogadja el szerződési feltételeinket.

A jelen ÁSZF a felek szerződéses jogviszonyának elválaszthatatlan részét képezi.

A megrendelők a rendezvényre való regisztrálással elismerik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerték, elolvasták és megértették, az abban foglaltakat magukra nézve elfogadták, arra észrevételt nem tettek.

Jelen ÁSZF nem tartalmaz a megrendelőkre, regisztrálókra nézve egyoldalúan hátrányos megkülönböztetést.

1. A Szervezőiroda és a Megrendelő között a szerződés Megrendelő általi önkéntes regisztrációval, az egyedi megrendelés rögzítésével és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül, melyet iktatunk és melyről késedelem nélkül automatikusan visszaigazolást küldünk a Megrendelő által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül.

2. A Szervezőiroda és a Megrendelő között létrejött szerződésben a Szervezőiroda a Megrendelő által megjelölt rendezvényhez szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére. A Megrendelő a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokért részvételi díjat, a közvetített szolgáltatásokért (hotel, étkezés, társasági program stb.) azok díját fizeti, a rendezvény honlapján, vagy a Megrendelőnek küldött e-mailban meghirdetett értékben a Szervezőiroda részére.

3. A Szervezőiroda által a rendezvények tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes rendezvények honlapján található információk tartalmazzák. Jelen esetben ez a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság honlapja. Ezen szolgáltatásokból a Megrendelő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényeltet. A rendezvény honlapja tartalmazza az adott rendezvény szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikusan megrendelt szolgáltatások, és a rendezvény honlapján található lényeges feltételek, valamint a Megrendelő általi megrendelés és annak visszaigazolása az elektronikus szerződés részét képezik.

4. A Szervezőiroda szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe. Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetített szolgáltatások a számlán feltüntetésre kerülnek.

5. A fizetés banki átutalással történik. A rendezvény helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel. A regisztráció elküldését követően az alkalmazás visszaigazolást generál. A regisztráció beérkezése után díjbekérő számlát küldünk a regisztrációkor megadott számlázási címre kiállítva, e-mailen keresztül. A díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra tudja utalni a regisztrációs díjat. A befizetés megérkezését követően a fizetés teljesítéséről a Szervezőiroda a Megrendelő részére előlegszámlát állít ki, a program után végszámlát állít ki, melyek szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősülnek. A számla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét.

6. A Megrendelő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a rendezvény honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.

7. A Szervezőiroda és a Megrendelő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a rendezvény vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) módosíthatják.

8. A Szervezőiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.

9. Hibás teljesítésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében foglalt rendelkezések irányadók. A Szervezőiroda elsősorban kijavításra köteles, illetve a Megrendelő köteles a hibát azonnal, a rendezvény helyszínén bejelenteni.

A Szervezőiroda csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott rendezvényen meghirdetett Megrendelőre vonatkozó részvételi díj.

10. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a felek kikötik a Pécsi Járásbíróság, ill. Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12. A Szervezőiroda a Megrendelők személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli és tárolja.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 6:77.-6:81.§, illetve az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályairól szóló Ptk. 6:82.-6:85.§ rendelkezései az irányadók.

Az elektronikus szerződéses jogviszony nyelve a magyar.

A Szervezőiroda adatai:

Cégnév: Kulcsár Erika ev.

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 55740160
Adószám: 57146706-2-22
Székhely: 7625 Pécs, Gergely u. 10.
Telefonszám: +36 70 224 3231
Email: info@nexusconference.hu
Honlap: https://www.nexusconference.hu/

Érvényes: 2024. december 31.