Adatkezelési Tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalon érhető el.
Cégünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

I. Az adatkezelő

Az adatkezelő Nexus Office & Conference, (Kulcsár Erika ev. későbbiekben Szervezőiroda), 7625 Pécs, Gergely u. 10., tel.: +36 70 224 3231, e-mail: info@nexusconference.hu, adószám: 57146706-2-22, nyilvántartási szám: 55740160.

Adatvédelmi tisztviselő neve: a GDPR 37. cikk szerint nem alkalmaz. Adatvédelmi ügyekben eljár: Kulcsár Erika
A Szervezőiroda fő tevékenysége szerint rendezvényszervező cég, s mint ilyen a rendezvények megszervezése során a rendezvények résztvevői személyes adatainak birtokába jut, melyeket a személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint tárol, illetve kezel.

Törekszünk arra, hogy a szolgáltatások nyújtásához minimálisan szükséges adatokat kérjük be, továbbá minden elvárható és szükséges intézkedést megteszünk az adatok biztonsága érdekében, különös tekintettel azok megfelelő szintű védelme és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Ügyfeleink és partnerei személyes adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartjuk. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.
Az Ön személyes adatait az adatkezelő, Szervezőirooda törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Jelen adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezelésére vonatkozik, nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazható. Az ügyfeleink és partnereink adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását adatainak kezeléséhez a regisztráló felületen, jelentkezési lapon, e-mailen történő regisztrációval, a kért adatok önkéntes megadásával adja meg részünkre és ezzel egyúttal a program honlapján közzétett, általunk alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket elfogadja.

III. Az adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat a weboldalon megtalálható, illetve az Ön által megrendelt szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tároljuk és kezeljük, különösképpen az alább felsoroltakkal összefüggésben:
• A szakmai résztvevők kiértesítése az aktuális, valamint a jövőbeni hasonló szakmacsoportot érintő rendezvényekkel kapcsolatban, pl. értesítő, jelentkezési lap, programfüzet, helyszíninformációk kiküldése

• A jelentkezések, a résztvevők címadatainak, megrendeléseinek (regisztráció, szállás, étkezések) nyilvántartása az adott rendezvényre

• A bejelentett prezentációk nyilvántartása

• A rendezvényt megelőzően, illetve annak teljes időtartama alatt a résztvevők ügyeinek intézése, kapcsolattartás

• Számlák készítése a résztvevők, ill. támogatóik/költségvállalóik részére

• Továbbképzési ügyek intézése, akkreditáció orvosok és szakdolgozók részére

IV. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az általunk gyűjtött információk egy része személyes adat, mely kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható.

A következő személyes adatok megadása szükséges ahhoz, hogy regisztrációját feldolgozhassuk: neve, szakmai nyilvántartási száma (pecsétszám), munkahelye, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, születési helye, születési dátuma, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettsége, számlázási címe.

A rendezvény ideje alatt dokumentálási céllal fotók / videók készülnek a rendezvényen résztvevőkről, majd ezt követően a rendezvénnyel kapcsolatos weboldalakon közzétételre kerülhetnek.

V. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adunk ki, ezen adatokat csak bekérésük, illetve megadásuk céljára használjuk fel:

• Szakmai megbízóinkkal együttműködve név és cím adatokat egyeztetünk

• A továbbképző intézmények felé a személyre szóló kreditpontok nyilvántartása céljából adatokat továbbítunk

• A résztvevők által megrendelt hotel szolgáltatások biztosításához szükséges adatokat a hoteleknek megküldjük.

• Az adott résztvevő adatait a költségviselővel - a szponzoráló céggel, intézménnyel, társasággal - egyeztetjük.

Az adattovábbításnál törekszünk a "minimalitás elvére", azaz csak a legszükségesebb információtartalommal bíró adatállományt továbbítjuk.

VI. Közreműködő partnereink

Szervezőirodánk könyveléséért felelős: SANSZ-AUDIT Könyvelő és Tanácsadó Bt. 7632 Pécs, Kertváros utca 32.
Adatvédelmi tájékoztató a Kulcsár Erika ev. az www.nexusconference.hu honlapjával és közösségi oldalával kapcsolatos adatkezelését ismerteti.

VII. Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait legkésőbb az adatkezelés szükségességének megszűntéig tároljuk, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy a vonatkozó jogszabályok azt lehetővé és szükségessé teszik.

VIII. Jogorvoslat

Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

• Honlap: www.naih.hu

Érvényes: 2024. december 31.